CO TO JEST RODO?

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Przedszkole Niepubliczne KIDDO w Gdyni, ul. Węglowa 22/8. Dane kontaktowe: czesc@kiddo-przedszkole.pl, tel. 507 504 228. 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z przeprowadzeniem procedurą rekrutacji do przedszkola będziemy wykorzystywać:

  • na podstawie art. 130 ust 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 994 i 1000) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 g RODO).

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację świadczenia lub usługi).

 

JAK DŁUGO BDZIEMY WYKORZYSTYWA DANE?

W zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy dane osobowe Państwa i Państwa dzieci, dane będziemy wykorzystywać:

  • zgodnie z art. 160 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 994 i 1000): – do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego – prze okres roku, w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola).
 

JAKIE MAJ PASTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
  • usunięcie danych –równoznaczne z rezygnacją w procesie rekrutacji
  • ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci narusza przepisy prawa.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY PASTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Państwa lub Państwa dzieci przekazujemy – oprócz osobom upoważnionym przez placówkę oświatową – innym podmiotom, w tym:

  • uprawnionym podmiotom obsługi informatycznej dostarczającej i obsługującej system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia danych osobowych
  • organowi prowadzącemu w zakresie zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego
  • organom administracji publicznej uprawnionym na podst. Przepisów prawa

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Informujemy jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.