Regulamin przedszkola

Regulamin Przedszkola Niepublicznego Kiddo w Gdyni

 1. Przedszkole czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-17:30. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, od 1 września do 31 sierpnia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw ustalonych przez osobę prowadzącą przedszkole.
 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola do godz. 9:00 oraz odbierane z przedszkola do godz. 17:30. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. Za spóźnienie przedszkole będzie pobierało opłatę w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 
 1. Dziecko może być odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów prawnych lub osoby pisemnie przez nich upoważnione. Osoba odbierająca dziecko musi być pełnoletnia. Nauczyciel nie wyda dziecka jeśli ma podejrzenie, że osoba znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 
 1. Za dziecko pozostawione w przedszkolu uważa się dziecko oddane pod opiekę woźnej dyżurującej w szatni, nauczycielowi lub asystentowi nauczyciela w sali. Za dziecko odebrane uważa się dziecko oddane przez nauczyciela, asystenta nauczyciela lub woźną pod opiekę rodzica w szatni lub innym miejscu. Nauczyciele oraz inni pracownicy placówki nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku przedszkola. 
 1. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka w wyznaczonych przez przedszkole godzinach, tak aby nie zaburzać pracy nauczyciela oraz innych dzieci podczas prowadzenia zajęć realizujących podstawę wychowania przedszkolnego.
 1. Wszelkie zmiany dotyczące wypowiedzenia umowy, zmiany godzin pobytu i ilości spożywanych posiłków powinny być wnoszone na piśmie, do końca miesiąca poprzedzającego zmianę i wymagają zgody dyrektora. O zmianie rodzic lub opiekun prawny dziecka informuje nauczyciela.
 1. Rodzice oraz opiekunowie prawni zobowiązani są do uaktualniania danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych.
 1. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do uiszczania czesnego do 10 dnia danego miesiąca (z góry) oraz opłat za wyżywienie i zajęcia dodatkowe na koniec miesiąca na konto placówki. Przedszkole nie przyjmuje gotówki ani nie obsługuje płatności kartą.
 1. W przypadku zalegania z dwumiesięczną odpłatnością dziecko zostaje skreślone z listy przedszkolaków, co nie zwalnia rodzica lub opiekuna prawnego z opłacenia zaległości.
 1. Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe. Jeśli u dziecka występują objawy wskazujące na chorobę nauczyciel może prosić rodzica lub opiekuna prawnego o przedłożenie zaświadczenia lekarskiego. Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść od lekarza zaświadczenie o alergii. 
 1. W przedszkolu nie wolno podawać dziecku żadnych leków. Rodzice oraz opiekunowie prawni nie powinni prosić o to kadry przedszkola.
 1. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu.
 1. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych.
 1. Przedszkole przy współudziale rodziców oraz opiekunów prawych realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej i w poczuciu tożsamości narodowej. Cele i zadania przedszkola to wspieranie rozwoju dziecka na każdej płaszczyźnie tak, aby osiągnęło ono gotowość do nauki w szkolne. Szczegółowe cele i zadania przedszkola określone są w statucie.
 1. Przedszkole zapewnia: pomoc rodzicom w zakresie opieki wychowawczej nad dzieckiem, wszechstronne wychowanie oraz przygotowanie do nauki w szkole, stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków podczas pobytu dziecka w placówce, wykształconą kadrę, fachową opiekę, sprawny sprzęt dydaktyczny, zabawki oraz meble, okresowe przeglądy techniczne budynku i jego instalacji, konserwacje urządzeń, z których korzystają dzieci. 
 1. Rodzice oraz opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się ze Statutem Przedszkola Niepublicznego Kiddo.